10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
ZAUFANIE KLIENTÓW

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

WSPIERAMY PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw i instytucji w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
 • wpieramy przygotowanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji
 • opiniujemy i projektujemy polityki i procedury przetwarzania danych osobowych
 • sporządzamy umowy o powierzenie i przekazanie danych osobowych
 • prowadzimy audyty przetwarzania danych i wykorzystywanych narzędzi informatycznych (oferujemy audyty prawne aplikacji informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe – pod kątem spełniania przez nie wymogów stawianych przez przepisy wykonawcze)
 • reprezentujemy administratorów danych osobowych przed GIODO

Oferta usług Kancelarii w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje:

 • audyty zgodności działania jednostki z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania aktów prawa wewnętrznego (regulaminów, instrukcji, ewidencji, oświadczeń) obowiązujących u administratorów danych osobowych,
 • wsparcie prawne w zakresie wdrażania regulacji wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych,
 • audyty prawne aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych,
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • opracowywanie projektów umów dotyczących zbiorów danych osobowych,
 • opracowywanie projektów umów przewidujących przekazywanie zbiorów danych osobowych podmiotom trzecim.

Zapraszamy do zapoznania się z Kancelarią Radców Prawnych GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy na stronie gjw.pl

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FROMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu analiz prawnych oraz opracowywaniu i negocjowaniu projektów umów. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego. Świadczyła pomoc prawną w wielu złożonych projektach biznesowych, m.in. w toku procesu zbywania aktywów EDF Investment SAS w Polsce, w projekcie zawierania umowy inwestycyjnej związanej z nabyciem przez inwestorów większościowego pakietu akcji Polimex-Mostostal S.A., czy też w toku projektu tworzenia Centrum Usługi Wspólnych w Grupie Kapitałowej ENEA. Zajmowała się też prawem ochrony konkurencji, była m.in. wiodącym prawnikiem w toku prac związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka. Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Przed rozpoczęciem współpracy z GJW przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Wpisana na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Prawnych w Poznaniu.

Wspólnik w Kancelarii GJW. Kieruje zespołem obsługującym procesy inwestycyjne. Specjalizuje się również w prawie energetycznym, zamówieniach publicznych oraz prawie pracy. Posiada dużą praktykę procesową. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz budowlanej. Świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz dużej spółki obrotu energią elektryczną oraz lidera w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego. Zapewniała obsługę prawną wielu inwestycjom liniowym takim jak budowa linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy, budowa drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim, budowa obwodnicy Jeleniej Góry oraz węzła drogowego wraz z mostami, budowa mostu przez Wisłę w województwie lubelskim. Wykonywała obsługę prawną na rzecz  spółek  z grupy kapitałowej PKP S.A. oraz podmiotów z zakresu administracji publicznej (reprezentacja w sprawach upadłościowych, radach wierzycieli, sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne). Udzielała także wsparcia prawnego w ramach obsługi korporacyjnej organów spółek prawa handlowego, projektowaniu ich struktur organizacyjnych oraz opracowywaniu aktów wewnętrznych. Wielokrotnie występowała przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi, prowadziła sprawy w postępowaniu egzekucyjnym i reprezentowała zamawiających oraz wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i zawieraniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawuje też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu Infrastruktury , w tym także w zakresie  gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Założyciel Kancelarii GJW. Kieruje praktykami energetyczną oraz prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych. Jego specjalizacja obejmuje również obsługę procesów transakcyjnych (M&A, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje) oraz procesów inwestycyjnych. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspierał w wielu projektach biznesowych w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz projektów IT. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapewniał wsparcie na etapie przygotowania oraz przeprowadzania wielu złożonych merytorycznie procedur o znaczących wartościach. Przeprowadzał szkolenia, brał udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement, wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych.  W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Doradzał w wielu projektach o kluczowym znaczeniu dla sektora elektroenergetycznego. Legitymuje się też doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Zajmuje się obsługą procesów inwestycyjnych oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Wspiera przedsiębiorców w toku projektów finansowanych ze środków UE. Specjalizuje się też w prawie pracy oraz w opracowywaniu umów (w tym kontraktów budowlanych) i dokumentacji transakcyjnych. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej. Jest wiodącym prawnikiem w zespole procesowym GJW. W wielu procesach reprezentuje przedsiębiorców energetycznych w sporach cywilnoprawnych i gospodarczych.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących kontraktów budowlanych, zobowiązań cywilnoprawnych, wykładni i realizacji umów, praw do nieruchomości, oraz ograniczonych praw rzeczowych (w tym służebności). Prowadziła też liczne spory przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz  sądami arbitrażowymi, a także postępowania wieczystoksięgowe i rejestrowe. Brała udział w mediacjach i postępowaniach pojednawczych.  Z sukcesami reprezentuje klientów przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi, w tym  Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niejednokrotnie prowadziła spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi ubezpieczycielami. Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych specjalność: prawo, gospodarka i kultura europejska na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wpisana na prowadzoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa listę osób uprawnionych do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek.

Radca prawny w Kancelarii GJW. Zajmuje się obsługą procesów inwestycyjnych oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Udziela wsparcia podmiotom z branży IT, OZE, odpadów komunalnych oraz podmiotów produkcyjnych z sektora MSP. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw, procesami inwestycyjnymi oraz realizacją projektów informatycznych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i administracyjnego. Specjalizuje się także opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych. Świadczy obsługę prawną zarówno na rzecz dużych spółek działających w strukturze grupy kapitałowej jak i mniejszych podmiotów segmentu MŚP (reprezentacja w sporach gospodarczych i administracyjnych, wsparcie bieżącej działalności). Brał udział w projektach realizowanych w segmencie nowych technologii, doradzał przy licznych transakcjach oraz zapewniał obsługę organów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Występował także w postępowaniach administracyjnych reprezentując zarówno inwestorów jak i innych uczestników postępowania. W swojej praktyce prawniczej bierze również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspiera przedsiębiorców  przy projektowaniu i negocjowaniu warunków transakcji handlowych oraz przy realizacji projektów internetowych. Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz obsługę procesów sądowych podmiotów z grupy kapitałowej ENEA. Autor lub współautor publikacji w „Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył” oraz na portalu RegulacjewEnergetyce.pl. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik programu Socrates-Erasmus na włoskim Università della Calabria w Cosenzy.

Aplikantka radcowska. Jest członkiem zespołu procesowego zajmującego się reprezentowaniem przedsiębiorstw branży energetycznej w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w stosowaniu szeroko rozumianego prawa samorządowego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa procesowego cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. W ostatnich latach wspierała zespół procesowy reprezentujący klientów w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów branży energetycznej w sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Z Kancelarią GJW związana od 2015 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy z GJW przez cztery lata pracowała w jednostce samorządu terytorialnego. Obecnie pełni funkcję Radnej Rady Miejskiej w Swarzędzu. Autorka publikacji na portalach ZamowieniaSektorowe.pl oraz RegulacjewEnergetyce.pl. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz politologii na Wydziale Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

ochrona danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, procedury przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzenie i przekazanie danych osobowych, audyty przetwarzania danych, audyty narzędzi informatycznych, audyty prawne aplikacji informatycznych, reprezentacja administratorów danych osobowych przed GIODO, akty prawa wewnętrznego, regulaminy, instrukcje, ewidencje, oświadczenia, regulacje wewnętrzne z zakresu ochrony danych osobowych, zbiory danych osobowych do rejestracji, umowy dotyczące danych osobowych